купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
01222021Новини:

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

Редакція від  01.01.2018 року
Останні зміни 09.11.2017 року 

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Стаття 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в 
 системі органів виконавчої влади 

 Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та 
Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
{ Частина перша статті 1 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) 
від 07.10.2010 } 

 Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої 
влади і входить до системи органів виконавчої влади. 

 Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень 
здійснює виконавчу владу на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує 
повноваження, делеговані їй відповідною радою. 

 Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та 
Севастополі визначаються окремими законами України.
( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 1 див. в 
Рішенні Конституційного Суду N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 
13.10.2005 ) 

 Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій 

 Місцеві державні адміністрації в межах відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 

 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 
влади вищого рівня; 

 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод 
громадян; 

 3) виконання державних і регіональних програм 
соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони 
довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і 
національних меншин - також програм їх національно-культурного 
розвитку; 

 4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 

 5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

 6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

 7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих 
відповідними радами повноважень. 

 Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних 
 адміністрацій 

 Місцеві державні адміністрації діють на засадах: 

 відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; 

 верховенства права; 

 законності; 

 пріоритетності прав людини; 

 гласності; 

 поєднання державних і місцевих інтересів. 

 Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій 

 Місцеві державні адміністрації є юридичними особами. 

 Місцеві державні адміністрації мають печатки із зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в 
установах банків України. 

 Найменування місцевих державних адміністрацій є похідними 
від назв відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Зміна 
назви адміністративно-територіальної одиниці є підставою для 
перейменування відповідної місцевої державної адміністрації.
{ Статтю 4 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1862-VIII 
( 1862-19 ) від 21.02.2017 } 

 Місцеві державні адміністрації знаходяться відповідно в 
обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі. 

 На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації 
та їх структурні підрозділи, вивішуються таблички з зображенням 
Державного Герба України та найменуванням розташованого там 
органу. 

 На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації, 
піднімається Державний Прапор України. 

 Зразки печаток і відповідних табличок місцевих державних 
адміністрацій та їх структурних підрозділів затверджуються 
Кабінетом Міністрів України. 

 Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій 

 Склад місцевих державних адміністрацій формують голови 
місцевих державних адміністрацій. 

 У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання 
відповідних місцевих державних адміністрацій, а також з 
урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 
( 1160-15 ), їх голови визначають структуру місцевих державних 
адміністрацій.
{ Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 

 Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної 
адміністрації ( 887-2012-п ) та рекомендаційний перелік її 
структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів 
України.
{ Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 514-V ( 514-16 ) від 21.12.2006; в редакції Закону N 4875-VI 
( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 

 Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій 

 На виконання Конституції України, законів України, актів 
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств 
та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до 
закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і 
делегованих повноважень, голова місцевої державної адміністрації в 
межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники 
структурних підрозділів - накази.
{ Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, N 4875-VI ( 4875-17 ) від 
05.06.2012, N 796-VII ( 796-18 ) від 27.02.2014 } 

 Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, 
прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на 
відповідній території всіма органами, підприємствами, установами 
та організаціями, посадовими особами та громадянами. 

 Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до 
закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, 
приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України 
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності" ( 1160-15 ).
{ Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2388-VI 
( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 

 Стаття 7. Правові засади діяльності місцевих державних 
 адміністрацій 

 Правовий статус місцевих державних адміністрацій 
встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими 
законами України. 

 Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються 
Конституцією України, цим та іншими законами України, актами 
Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, 
а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим - 
також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, прийнятими у межах їх повноважень.
{ Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, N 796-VII ( 796-18 ) від 
27.02.2014 } 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/586-14


интернет магазин бытовой техники