купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
08182018Новини:

Положення

Служба у справах дітей

Контакти: м. Городенка, вул. Івана Богуна, 13, 2 пов.
тел. 2-11-62

Начальник служби у справах дітей – Цюмпала Андрій Петрович

затверджено розпорядженням

райдержадміністації від 12.10.2007 року №401
Положення
про службу у справах дітей
1. Служба у справах дітей районної державної адміністрації (далі – служба), є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної держадміністрації та службі у справах дітей обласної держадміністрації.
2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьс-порту, начальника служби у справах дітей обласної держадміністрації, рішеннями голови обласної та районної державної адміністрації.
3. Основними завданнями служби є:
1) реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
2) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
3) розроблення і здійснення самостійно та разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
4) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
5) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомної сім’ї;
6) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
7) ведення державної статистики щодо дітей;
8) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштова-них до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
4. Служба відповідно до покладених на неї завдань :
1) організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
3) сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
4) подає пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сімей;
7) організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
8) розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;
9) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
10) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
11) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
5. Служба має право:
1) готувати розпорядження райдержадміністрації з питань, що належать до її компетенції, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;
7) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодших 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
8) представляти у разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
9) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;
10) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей;
11) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
12) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
13) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
14) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.
6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.
7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з службою у справах дітей облдержадміністрації.
8. Начальник служби має заступника, який за його поданням призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням служби у справах дітей обласної державної адміністрації.
9. Начальник служби :
– здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
– призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;
– видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
– подає на затвердження голові районної державної адміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
– затверджує положення про сектори служби і функціональні обов’язки працівників служби;
– розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби.
10. У складі служби функціонуює сектор з питань усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей;
Сектор діє згідно положення, затвердженого начальником служби у справах дітей.
Штатна чисельність сектору встановлюється залежно від кількості дітей.
11. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються головою районної державної адміністрації.
Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.
Кошторис та штатний розпис служби затверджуються у встановленому порядку головою районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.
12. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
13. У разі ліквідації служби її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
Положення про сектор з питань усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання служби у справах дітей районної державної адміністрації :
1. Сектор з питань усиновлення, опіки, піклування та сіменйних форм виховання дітей служби у справах дітей Городенківської районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом служби у справах дітей районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний начальнику служби у справах дітей райдержадміністрації.
2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної та районної державної адміністрацій.
3. Основними завданнями сектору є:
– реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;
– визначення пріоритетних напрямів щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку;
– розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;
– координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;
– забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
– здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
– ведення державної статистики щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;
– ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів( дитячих містечок);
– надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
– влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
– підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку на відповідній території;
2) надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
4) подає пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
5) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захистом їх прав, свобод та інтересів у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у таких сім’ях;
7) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх прав та інтересів;
8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей;
9) розробляє пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей;
10) веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
11) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам – вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів, з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
12) готує акти обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та опис майна, а також акти обстеження житлово-побутових умов потенційних опікунів, піклувальників;
13) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше, ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
17) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції, через засоби масової інформації;
18) здійснює інші функції, які випливають з покладених завдань, відповідно до чинного законодавства.
5. Сектор має право:
1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб інформацію про заходи, вжиті на виконання прийнятих сектором рішень;
2) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, районної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до його компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;
3) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей ;
4) влаштовувати дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;
5) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
6) представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах;
7) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і вживати заходів щодо усунення таких причин;
8) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
9) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції;
10) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
11) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування, з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
6. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.
7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови та з начальником служби у справах дітей райдержадміністрації.
8. Завідувач сектору здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;
9. Утримання сектору здійснюється відповідно до законодавства.
– Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників сектору затверджуються головою районної держадміністрації.
– Матеріально-технічне забезпечення сектору здійснює районна державна дміністрація.
– Кошторис та штатний розпис сектору затверджуються у встановленому порядку головою райдержадміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.
интернет магазин бытовой техники