купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
10172018Новини:

Положення про апарат РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО: розпорядження районної державної адміністрації від «08» жовтня 2014р. № 209 із змінами внесеними розпоряджянням райдержадміністрації від 04 січня 2017 року №3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Городенківської  районної державної адміністрації

 

1. Загальні засади

1.1. Апарат Городенківської районної державної адміністрації (далі – апарат) утворюється головою районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів і підпорядковується голові районної державної адміністрації.

1.2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.3. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації, а також цим Положенням.

1.4. Робота апарату та його структурних підрозділів планується в порядку, встановленому головою районної державної адміністрації.

1.5. Апарат районної державної адміністрації, у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із обласною державною адміністрацією, виконавчим апаратом районної ради, самостійними структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами (апаратами) місцевого самоврядування, а також із підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 

2. Структура апарату

Апарат не є самостійним структурним підрозділом райдержадміністрації. В структуру апарату входять:

-керівники;

-відділ загального документообігу та контролю;

– відділ організаційно-інформаційної роботи;

– відділ фінансово – господарського забезпечення;

– відділ ведення Державного реєстру виборців;

–  відділ юридичної та кадрової роботи.

 

2.1. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджує голова районної державної адміністрації.

2.2. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

2.3. Відділи, сектори, інші служби апарату здійснюють свої повноваження на підставі положення про відділ (сектор, службу), які затверджує голова райдержадміністрації.

2.4. Керівників відділів (секторів, служб) та інших структурних підрозділів апарату призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку.

 

3. Основні завдання апарату

Основними завданнями апарату є:

3.1. Правове, інформаційно-аналітичне, методичне, кадрове, матеріально-технічне та інше організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

3.2. Підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів.

3.3.Систематична перевірка виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації.

3.4. Надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

 

4. Основні функції апарату

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Аналізує разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації соціально-економічне і суспільно-політичне становище на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення; бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою.

4.2. Перевіряє виконання законів України, актів Президента України та Уряду, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також виконавчими комітетами органів місцевого  самоврядування; вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів, та надає практичну допомогу у її поліпшення; розробляє пропозиції про удосконалення діяльності цих органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ними інформації та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

4.3. Аналізує роботу виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу в поліпшенні організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань соціального, економічного та культурного розвитку відповідних територій.

4.4. Опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації плани роботи, забезпечує контроль за їх виконанням.

4.5. Готує інформаційні, аналітичні та інші матеріали, огляди, виступи, доповіді, проекти розпорядчих документів і доручень.

4.6. Здійснює організаційне забезпечення і проведення засідань колегій, нарад, інших заходів, що проводяться головою райдержадміністрації та його заступниками, робочих поїздок до району керівництва області.

4.7. Разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечує вирішення питань, пов’язаних з участю голови райдержадміністрації в заходах, що проводяться спільно із центральними органами виконавчої влади.

4.8. Надає методичну та організаційну допомогу створеним головою районної державної адміністрації дорадчим та іншим допоміжним органам, службам, комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

4.9. Опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації.

4.10. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, за дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень із питань, віднесених до компетенції апарату, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки.

4.11. Аналізує розпорядження голови райдержадміністрації, акти органів місцевого самоврядування, накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, на відповідність чинному законодавству.

4.12. Проводить, відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву та веденням обліку кадрів, вживає заходів до поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації.

4.13. Забезпечує ведення діловодства, як звичайного так і з грифом обмеженого доступу, дотримання секретності і службової таємниці, проходження документів, їх облік, зберігання та передачу в установленому порядку до державного архіву району.

4.14. Забезпечує контроль за виконанням документів. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації стан цієї роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи.

4.15. Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги та зауваження громадян.

4.16. Готує матеріали щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян району державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій.

4.17. Здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове, інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, адміністрування комунікаційного зв’язку та локальної комп’ютерної мережі, розробку та супроводження прикладного програмного забезпечення.

4.18. Бере участь, відповідно до чинного законодавства, у реалізації заходів, пов’язаних із підготовкою і проведенням виборів, референдумів та опитувань населення.

4.19 Передає в установленому порядку та у визначені строки посадовим особам Городенківської районної держадміністрації, на яких покладені обов’язки по накопиченню, зберіганню та оприлюдненню публічної інформації, а також по організації прийому інформаційних запитів та надання на них відповідей, інформацію, яка, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», є публічною (окрім інформації з обмеженим доступом)”.

4.20. Виконує інші функції за дорученнями голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації.

 

5. Права апарату

Апарат має право:

5.1.Залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення та розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.2. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для використання покладених на нього завдань.

5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції апарату.

 

 

6. Керівник апарату

6.1. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації за результатами конкурсного відбору або в іншому порядку, визначеному законодавством.

6.2. На період відсутності керівника апарату райдержадміністрації його обов’язки виконує заступник керівника апарату районної державної адміністрації.

6.3. Керівник апарату:

– здійснює керівництво діяльністю апарату та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

– забезпечує контроль за виконанням відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації Конституції, Законів України, актів Президента України та Уряду, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації;

– подає голові райдержадміністрації пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату райдержадміністрації, та пропозиції щодо замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів;

– повертає відділам, управлінням та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, районним службам проекти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені і внесені до райдержадміністрації з порушенням законодавства та установленого порядку;

– запитує від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій необхідні для райдержадміністрації матеріали та звіти про виконання її рішень;

– забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію райдержадміністрації із обласною державною адміністрацією, районною радою у процесі поточної діяльності;

– готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою райдержадміністрації та його заступниками;

– затверджує посадові інструкції працівників апарату райдержадміністрації;

– контролює додержання вимог Закону України «Про державну службу»;

– забезпечує формування кадрового резерву;

– забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації;

– організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

– виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

интернет магазин бытовой техники